BIOENERGIAA TURKISELÄIMEN LANNASTA

31.8.2016
Turkistilalla Halsualla on selvitetty ketun- ja minkinlannan biokaasutuksen hyötyjä lannankäsittelyssä. Viime syksynä alkaneessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa on saatu selvitetyksi, millaisella prosessilla turkislantaa kannattaa biokaasuttaa ja mitä hyötyä siitä on tuottajalle.

Turkiseläinlannassa on tunnetusti erittäin paljon ravinteita, ja kompostoitua lantaa hyödynnetään yleisesti lannoitteena. Lannassa on myös merkittävästi energiaa, joka on mahdollista saada talteen mädätysprosessissa syntyvänä metaanikaasuna.

Vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen päädyttiin jatkamaan laitoksen suunnittelua ns. kuivamädätysprosessin pohjalta. Se perustuu biokaasureaktoriin, johon mädätettävä massa ladataan ja reaktori tuottaa sen jälkeen kaasua noin kolme kuukautta. Mädätyksen suorittavaa bakteerikantaa kierrätetään reaktorissa olevan massan läpi nesteen avulla.

Turkistilan näkökulmasta prosessi sopii toimintaan hyvin, sillä se mahdollistaa lannan välivarastoinnin reaktoreihin, jotka tarpeen mukaan käynnistetään biokaasuntuottoon nestekierto aktivoimalla.

Lanta tuottamaan

Kehitystyöhön osallistuneen Marko Meriläisen mukaan tutkimushankkeen oleellisin anti on selvitys lannanhoidon ja käsittelyn järjestämisestä kokonaisuutena. Saavutus on jo se, jos lanta saadaan tuottamaan hyödynnettävää energiaa ja sivuvirtoja tehokkaasti ja edullisesti. Näin se tuottaa yritykselle tulosta sen sijaan, että rasittaa sitä.

Meriläisen turkistilan täydessä laajuudessa noin 10 000 tonnin vuotuisesta lantamäärästä on mädätyskokeiden perusteella saatavissa metaania noin 200 000 kuutiometriä, mikä vastaa energiamäärältään 200 000 litraa polttoöljyä. Lisäämällä mädätettävään lantamäärän saman verran nurmea, saadaan toteutetuksi huomattavasti tehokkaampi mädätysprosessi, joka tuottaa noin 750 000 polttoöljylitraa vastaavan energiamäärän.

Laitoksen esisuunnitelman mukaan rakentamiskustannukset olisivat noin 1,3 miljoona euroa ja arvioitu takaisinmaksuaika viisi vuotta.