DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Frågor och svar

Varför uppföds pälsdjur i burar? 

Uppfödning i bur och burarnas nuvarande storlek grundar sig på forskningsrön. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer minimistorleken för burarna. Även om vilda pälsdjur i naturen rör sig mycket, ligger det alltid en viss orsak bakom deras motion, såsom att leta efter näring eller en lämplig partner att para sig med. Dessa behov uppfylls på farmen i uppfödningsburarna. Alla pälsdjur lever i en värld av lukter och ett öppet skugghus ger dem möjligheter att observera lukterna i omgivningen.

Varför har burarna nätbotten? 

Ursprungligen har pälsdjur uppfötts i burar med markbotten, men man övergick till nätbotten för djurens hälsas skull. Markbotten främjar många sjukdomsalstrare och parasiter och blir snabbt smutsig.

Vad äter pälsdjur? 

Pälsdjurens foder består i huvudsak av biprodukter från fisk- och köttindustrin samt skräpfisk som fångats i Östersjön och insjöar. Fodrets sammansättning och energimängd varieras enligt djurens utvecklingsskeden och årstiderna. Småungar har andra behov än vuxna avelsdjur. Vid kallt väder ökas energimängden, medan den kan reduceras vid sommarhetta.

Hur klarar pälsdjuren av kalla vinterdagar? 

Pälsdjuren är vana vid kölden i Finland. Blårävens så kallade nedre kritiska temperatur vid vila är -40 C. Minkar som har mindre underpäls än räven gräver sig ner i halmen när det är som kallast.

Hur klarar pälsdjuren av heta sommardagar? 

För minken är heta dagar besvärliga eftersom den inte kan kyla ner sig genom att flåsa som räven. 
Under heta dagar underlättas minkens tillvaro med vattendusch och parasoll.

I vilken ålder avlivas pälsdjur? 

Pälsdjur som föds på våren är fullvuxna och klara för pälsning vid slutet av samma år, det vill säga vid en ålder av 6–8 månader. Den exakta pälsningstidpunkten beror på art, färgtyp och individ.

På hösten väljer uppfödaren ut avelsdjuren före pälsningssäsongen. De lugnaste och friskaste individerna lämpar sig bäst för avel. Det finns alltså olika gamla individer bland både de djur som pälsas och de som blir avelsdjur.

Hur avlivas pälsdjur? 

Pälsdjuren avlivas i sin egen uppväxtmiljö. Den stress djuret upplever blir mindre när det inte transporteras omkring. Rävar avlivas med elektricitet och minkar med gas. Båda sätten är mycket snabba samt smärt- och stressfria för djuret. Båda avlivningssätten har definierats i lagen.

Hur utnyttjas pälsdjurens spillning och kroppar? 

Komposterad spillning från pälsdjur är mycket värdefull näring för ekologiska åkrar. 
Pälsdjurens kroppar återvinns och görs till bland annat biobränsle och djurfoder.Komposterad spillning från pälsdjur är mycket värdefull näring för ekologiska åkrar. 
Pälsdjurens kroppar återvinns och görs till bland annat biobränsle och djurfoder.