PRESSMEDDELANDE: EUROPEISKA KOMMISSIONEN GODKÄNNER SKYDDSPROGRAM FÖR PÄLSDJUR

17.1.2019
Den europeiska pälssektorns djurskyddsprogram WelFur har efter en lång process godkänts av Europeiska kommissionen som en självreglerande och samreglerande verksamhet. Det är det första djurskyddsprogram som någonsin upptagits i kommissionens databas över så kallade ”soft law”-initiativ. ”Europeiska kommissionen främjar inte bortförklaringar, så detta är ett erkännande av den pälsindustri som arbetar ansvarsfullt med djurens välfärd och samhället”, säger Mette Lykke Nielsen, VD för Fur Europe. Fur Europe är den Brysselbaserade paraplyorganisationen för hela den europeiska pälsbranschen.
Alla program som främjas inom ramen för själv- och samregleringsinitiativet måste gå igenom en utvärderingsprocess där programmen granskas mot en rad principer, inklusive intressentengagemang, transparens, tillförlitlighet, genomförbarhet och laglig efterlevnad. Följaktligen utgör program som främjas inom ramen för själv- och samregleringsinitiativet ofta bakgrunden för bindande lagstiftning, och detta är själva syftet med Fur Europe.
”Fur Europe stöder tanken att bindande djurskyddslagstiftning ska lyftas till nästa nivå, oavsett om det är på nationell eller EU-nivå. WelFur bedömer djuren snarare än härbärgeringssystemen. Det är dynamiskt och framtidssäkrat, och medför allvarliga sanktioner mot icke-efterlevande uppfödare. Om någon söker efter pälsdjurslagstiftning finns det egentligen ingen anledning att leta någon annanstans, för WelFur är exakt vad djurexperterna rekommenderar, säger Mette Lykke Nielsen.
WelFur har utvecklats av oberoende forskare vid sju europeiska universitet och införs på 3 500 europeiska mink- och rävfarmer under perioden 2017–2020.
 
Fakta om självreglerande och samreglerande verksamhet
- Europeiska kommissionen har uppmärksammat behovet av själv- och samreglering inom marknader eller branscher sedan år 2001.
- Detta bygger på den grundläggande idén att självreglering säkerställer ägarskap bland dem som berörs av regleringen, och följaktligen kommer regleringens efterlevnad att bli bättre även om regleringen inte är bindande.
- Ännu viktigare är att självreglering även innebär att myndigheterna inte kommer att få några kostnader i samband med verkställigheten av en alternativ bindande reglering.
- Nackdelen med självreglering är att det normalt sett fungerar utan sanktioner gentemot dem som inte efterlever reglerna (WelFur har dock möjlighet till sanktioner mot icke-överensstämmande pälsuppfödare).
- År 2008 lanserades databasen över självreglerande och samreglerande verksamheter. Den utformades för att främja de initiativ som kommissionen har godkänt, och nu är WelFur inkluderad.
- För att kunna tas med i databasen måste en självreglerande eller samreglerande verksamhet följa en uppsättning principer om transparens, öppenhet, ombud, ansvarsskyldighet, intressentengagemang etc.
 
ProFurs certifieringssystem för pälsdjur, Finnish Standards (Fox/Mink/Finnraccoon), som utvecklats från och med 2005, är det mest omfattande i världen. WelFur kompletterar finländsk certifiering.
 
Tilläggsinformation:
Olli-Pekka Nissinen, Kommunikationschef, 050 306 2374