DNV - ISO 9001 Quality System Certification
FIFUR har beviljats certifikatet ISO 9001
FPF:s kvalitetssystem har beviljats ett certifikat enligt standarden ISO 9001. Certifikatet omfattar organisationens kärnfunktioner, som i diplomet beskrivs som ”Pälsproduktionens intressebevakning och rådgivning, administration, forskning och utveckling”.

ISO 9001-standard

Certifikatet är giltigt i tre år. Via årliga utvärderingar kontrolleras att kraven kontinuerligt uppfylls. Certifikatet sporrar till att upprätthålla och utveckla ett ledningssystem som i enlighet med ISO 9001 främjar riskhanteringsberedskapen och förbundets kvalitetsmålsättningar. 

FIFURs kvalitetspolitik
FIFURs verksamhet är effektiv, proaktiv och ändamålsenlig. Det genomförs på ett professionellt och tillförlitligt sätt med hjälp av de bästa expertresurserna. FIFUR åtar sig att kontinuerligt utveckla och förbättra sin verksamhet och att uppfylla kraven i ISO 9001 standarden. Vi arbetar för att stödja och möjliggöra de allmänna förutsättningarna för pälsdjursuppfödning i Finland. Vi utvecklar vår verksamhet med beaktande av intressenternas behov. Vår viktigaste intressentgrupp är de finländska pälsdjursuppfödare som är medlemmar i lokalföreningarna. Vi stöder också producenternas välfärd i samarbete med lokala föreningar. Vi representerar våra medlemmar i samhällsfrågor som gäller pälsdjursuppfödning och hela branschen både i kommuner, landskap och på riksnivå. Vi representerar och främjar den finländska pälsnäringen också på internationell nivå genom att aktivt påverka våra takorganisationer i Fur Europe, European Fur Breeders’ Association och International Fur Federation. Vi upprätthåller en god dialog med politiska beslutsfattare och tjänstemän både i Finland och internationellt. FIFUR har registrerat sig i Europeiska unionens öppenhetsregister, vilket gör det möjligt FÖR FIFUR att uttala sig om EU-projekt och träffa företrädare för kommissionen eller generaldirektoraten. Vi främjar pälsdjurens välbefinnande och djurhälsan. Som verktyg använder vi bl.a. WelFur- och farmcertifieringssystemet samt hälsovårdssystemet Fureva. Vi ordnar aktuella utbildnings- och informationsmöten för producenterna både som smågruppsarbete och som informationsevenemang som gäller hela medlemskretsen. Alla medlemsföretag deltar i WelFur-systemet för pälsdjurens välbefinnande, där producenten får information om djurens välbefinnande som resultat av vetenskapliga välfärdsmätare. WelFur används i alla EU:s pälsproducerande länder och även i länder utanför EU. Införandet av systemet inleddes 2017 och Europeiska kommissionen erkände WelFur i kommissionens databas över icke-bindande initiativ år 2019. WelFur-systemet är en del av farmcertifieringssystemet där det utöver djurskyddsmätningar görs en omfattande utvärdering av gårdens verksamhet inom olika delområden (uppfödningsförhållanden, fodervård, miljövård och farmhygien, producentutbildning och beredskap för undantagsförhållanden). Fureva-hälsovårdssystemet är inriktat på övervakning av djurens hälsotillstånd och förebyggande av sjukdomar. Vi är en integrerad del av den finländska bioekonomin och vi för den finländska pälsproduktionen mot koldioxidneutralitet. Detta uppnås genom att man utvecklar utfodringen av pälsdjur, behandlingen av gödsel och farmernas självförsörjningsgrad i fråga om energi. I foder till pälsdjur används biprodukter från kött- och fiskberedning samt foderfisk som inte duger för livsmedelsproduktion. När fodret har cirkulerat till gödsel används det som gödningsmedel eller källa till biogas. Den nyaste källan till förnybar energi är solenergi, där pälsfarmerna har en betydande produktionspotential. Taken i pälsfarmernas skugghus fungerar som en utmärkt plats för solpaneler. I framtiden är vi beredda att för egen del främja den nationella försörjningsberedskapen både i fråga om fosforgödselmedel som förädlas från gödsel och i fråga om energihushållningen. Vi genomför utredningar och undersökningar som hör till pälsdjursuppfödningen tillsammans med våra samarbetspartner. Resultaten förankras i utbildnings- och rådgivningsarbetet genom att man producerar skriftligt och elektroniskt utbildningsmaterial. De mål som fastställts utifrån resultaten utnyttjas också i kriterierna för farmcertifiering, vilket möjliggör ett omfattande införande av dem. Vi kommunicerar internt och externt om vår verksamhet. Vår kommunikation bygger på de grundläggande principerna om tillförlitlighet, öppenhet, konsekvens och objektivitet. De uppgifter som offentliggörs av FIFUR är korrekta, relevanta, tydliga, tillräckliga och icke vilseledande. FIFUR berättar i rätt tid om både positiva och negativa frågor som gäller förbundets och näringens verksamhet och utveckling.

Certifiering av pälsdjursfarmer

En certifierad pälsfarm uppfyller de kriterier som gäller för erhållande av certifikat. Kriterierna hänför sig till sju delområden inom ramen för farmernas verksamhet:

1. Djurens hälsa och välfärd 
2. Uppfödningsförhållanden 
3. Foderförsörjning 
4. Avel 
5. Miljövård 
6. Farmhygien 
7. Utbildning och beredskap för undantagsförhållanden 

Syftet med kriterierna är att dokumentera de viktigaste arbetsuppgifterna på farmen och rikta uppmärksamhet på pälsdjurens välfärd och uppfödningsmiljö. 

Utbildade auditörer besöker farmerna och granskar tillsammans med pälsdjursuppfödarna hur väl respektive farm uppfyller de gällande kriterierna. Om brister påtalas i samband med auditörsbesöket, ska farmaren vidta behövliga åtgärder inom en fastställd tidsfrist. Därefter görs ett nytt auditörsbesök på farmen. Ett certifikat på tre år beviljas endast de farmer som uppfyller alla kriterier. När giltighetstiden för ett certifikat går ut ska pälsdjursuppfödaren ansöka om ett nytt certifikat efter att farmen auditerats på basis av uppdaterade kriterier. 

Certifieringen av pälsfarmer inleddes i slutet av år 2005. För närvarande omfattar certifieringen 94 % av de finländska pälsfarmerna. Att delta i certifieringsverksamheten är frivilligt, men målet är att så många farmare som möjligt väljer att bedriva ett dokumenterat kvalitetsarbete på sin egen farm. 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen