DNV - ISO 9001 Quality System Certification
FIFUR on ISO 9001-sertifioitu
FIFURin laatujärjestelmällä on ISO 9001-standardin mukainen sertifikaatti, joka kattaa organisaation ydintoiminnot. Nämä on tiivistetty sertifikaatin kunniakirjan tekstiin “Turkistuotannon edunvalvonta ja neuvonta, hallinto, tutkimus ja kehitys”.

ISO 9001-standardi

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, ja sen vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain tehtävillä määräaikaisarvioinneilla. Sertifikaatti kannustaa ylläpitämään ja kehittämään ISO 9001 -standardin mukaista johtamisjärjestelmää, joka parantaa riskienhallintaa ja liiton laatutavoitteita. 

FIFURin laatupolitiikka
FIFURin toiminta on tehokasta, ennakoivaa ja tarkoituksenmukaista. Se toteutetaan ammattitaidolla ja luotettavasti parhaimpia asiantuntijaresursseja käyttäen. FIFUR sitoutuu toimintansa jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen sekä ISO 9001 -standardin vaatimusten noudattamiseen. Toimimme turkiseläinkasvatuksen yleisten edellytysten tukemiseksi ja mahdollistamiseksi Suomessa. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien tarpeita kuunnellen. Tärkein sidosryhmämme on paikallisyhdistysten jäseninä olevat suomalaiset turkiseläinkasvattajat. Tuemme myös tuottajien hyvinvointia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Edustamme jäsenkuntaamme turkiseläinkasvatukseen ja koko toimialaan liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä niin kunnissa, maakunnissa kuin valtakunnallisella tasolla. Edustamme ja edistämme suomalaista turkiselinkeinoa myös kansainvälisellä tasolla toimimalla aktiivisena vaikuttajana kattojärjestöissämme Fur Europessa, European Fur Breeders’ Associationissa ja International Fur Federationissa. Pidämme yllä hyvää keskusteluyhteyttä poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

FIFUR on rekisteröinyt Euroopan unionin avoimuusrekisteriin, jolloin FIFUR voi itse antaa lausuntoja EU-hankkeisiin ja tavata komission tai pääosastojen edustajia. Edistämme turkiseläinten hyvinvointia ja eläinterveyttä. Työkaluina käytämme mm. WelFur- ja tilasertifiointijärjestelmää sekä Fureva-terveydenhuoltojärjestelmää. Järjestämme tuottajille ajankohtaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä pienryhmätyöskentelynä että koko jäsenkuntaa koskevina infotilaisuuksina. Kaikki jäsentilat ovat mukana turkiseläinten hyvinvointia mittaavassa WelFur-järjestelmässä, jossa tuottaja saa tietoa eläintensä hyvinvoinnista tieteellisen hyvinvointimittariston tuloksina. WelFur on käytössä kaikissa EU:n turkistuotantomaissa ja myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Järjestelmän käyttöönotto alkoi 2017 ja Euroopan komissio tunnusti WelFurin 2019 komission ei-sitovien aloitteiden tietokannassa. WelFur-järjestelmä on osa tilasertifiointijärjestelmää, jossa eläinten hyvinvointimittausten lisäksi arvioidaan laaja-alaisesti tilan toimintaa se eri osa-alueilla (kasvatusolosuhteet, rehuhuolto, ympäristönhoito ja tilahygienia, tuottajan koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin).

Fureva-terveydenhuoltojärjestelmä puolestaan keskittyy eläinten terveydentilan seurantaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Toimimme kiinteänä osana suomalaista biotaloutta ja viemme suomalaista turkistuotantoa kohti hiilineutraaliutta. Tämä toteutuu kehittämällä turkiseläinten ruokintaa, lannan käsittelyä ja tilojen energiaomavaraisuutta. Turkiseläinten rehussa käytetään lihan- ja kalanjalostuksen sivutuotteita sekä elintarviketuotantoon kelpaamatonta rehukalaa. Kun rehu on kiertänyt lannaksi, sitä hyödynnetään lannoitteena tai biokaasun lähteenä. Uusimpana uusiutuvan energian lähteenä on aurinkoenergia, jonka tuottamiseen turkistiloilla on tarjolla merkittävä tuotantopotentiaali. Turkistilojen varjotalojen katot toimivat erinomaisena aurinkopaneelien sijoituspaikkana. Tulevaisuudessa olemme omalta osaltamme valmiita edistämään kansallista huoltovarmuutta niin lannasta jalostettavien fosforilannoitteiden kuin energiataloudenkin osalta.

Toteutamme turkiseläinkasvatuksen piiriin kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuloksia jalkautetaan koulutus- ja neuvontatyössä tuottamalla kirjallista ja sähköistä koulutusmateriaalia. Tulosten pohjalta luotuja tavoitteita hyödynnetään myös tilasertifiointikriteereissä, mikä mahdollistaa niiden kattavan käyttöönoton. Viestimme toiminnastamme sisäisesti ja ulkoisesti. Viestintämme perustuu luotettavuuden, avoimuuden, johdonmukaisuuden ja objektiivisuuden pääperiaatteille. FIFURin julkaisemat tiedot ovat tarkkoja, asiaankuuluvia, selkeitä, riittäviä ja harhaanjohtamattomia. FIFUR kertoo oikea-aikaisesti sekä positiivisista että negatiivisista Liiton ja elinkeinon toimintaa ja kehitystä koskevista asioista.

Turkistilojen sertifiointi

Sertifioitu turkistila täyttää sertifikaatin saavuttamiseksi määritellyt kriteerit. Kriteerit koostuvat seitsemästä osa-alueesta, jotka koskevat laaja-alaisesti tilan toimintaa:

1. Eläinten terveys ja hyvinvointi 
2. Kasvatusolosuhteet 
3. Rehuhuolto 
4. Jalostus 
5. Ympäristönhoito 
6. Tilahygienia 
7. Koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin

Kriteeristön tavoitteena on kattaa ja dokumentoida keskeisimmät tilalla tapahtuvia työtehtävät ja kiinnittää huomiota turkiseläinten hyvinvointiin ja kasvatusympäristöön.

Koulutetut auditoijat käyvät tilalla yhdessä turkiseläinkasvattajan kanssa läpi kriteeristön ja tarkistavat, täyttääkö tila annetut vaatimukset. Mikäli auditointikäynnillä huomataan puutteita, tekee tuottaja asianmukaiset korjaukset tietyn aikarajan puitteissa ja tilalle tehdään uusinta-auditointi. Kolme vuotta voimassaoleva sertifikaatti myönnetään vain niille tiloille, jotka täyttävät kaikki kriteerit. Kun määräaika umpeutuu, tulee turkiseläinkasvattajan hakea uutta sertifikaattia uuden, uudistetuin kriteerein toimivan auditoinnin kautta.

Turkistilojen sertifiointi aloitettiin vuoden 2005 lopussa ja tällä hetkellä 94 % suomalaisista turkistiloista on sertifioinnin piirissä. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tavoitteena on, että mahdollisimman moni tuottaja haluaa harjoittaa dokumentoitua laatutyötä omalla tilallaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta