Koncentrerat till Österbotten
Pälsnäringen i Finland är idag kraftigt koncentrerad till Österbotten, där verksamhetsförutsättningarna för branschen är goda.

HÄR HITTAR DU:

Det finns cirka 700 pälsfarmer i landet på 750 ställen. Kärnområdet för uppfödningen ligger i Södra och Mellersta Österbotten samt i det svenskspråkiga Österbotten, där 95 procent av farmerna är belägna. Därtill finns enstaka pälsfarmer på olika håll i Södra, Östra och Norra Finland.

Under årtiondenas lopp har antalet pälsfarmer minskat och produktionen koncentrerats.  Trenden är densamma som inom övriga husdjurssektorer: antalet gårdar har minskat men gårdstorleken ökat.

Störst var antalet pälsfarmer på 1980-talet, mer än 5000 farmer. På den tiden drev en stor del av uppfödarna verksamheten som bisyssla. Idag är majoriteten av pälsdjursuppfödarna heltidsföretagare som för att klara sig i branschen måste vara starkt engagerade och ha ett gediget yrkeskunnande.   

Tack vare koncentrationen har näringen tillgång till ett nät av tjänsteleverantörer som kan möta de speciella krav som pälsfarmningen ställer.    

Tillverkningen av pälsdjursfoder i regionala foderkök innebär en ekonomisk fördel: mängderna är stora och transportsträckorna korta. Pälsningscentralerna och den utrustning de kan erbjuda underlättar farmarnas jobb i en tung och arbetsintensiv produktionsfas.  Maskiner, utrustning och arbetsredskap säljs i lokala specialaffärer i branschen och aktörerna som erbjuder rådgivnings- och konsulttjänster är tack vare efterfrågan från en stor kundkrets både kunniga och effektiva.     

Pälsinkomsternas regionalekonomiska betydelse stor i Österbotten

Pälsnäringens skatter och andra utbetalningar till samhället uppgick år 2020 till 105M€ och kommunalskatterna inbringade 27M€. 

Ofta ställda frågor om pälsnäringen