WelFur
WelFur är ett europeiskt mätsystem av pälsdjurens välbefinnande.

HÄR HITTAR DU:

WelFur kompletterar finländsk certifiering

I början av 2017 utvidgas den finländska pälsnäringens kvalitetssystem då producentländerna i Europa tar i bruk WelFur-systemet som mäter djurens välbefinnande. Efterfrågan på certifierade pälsar är stor runt om i världen. Finland har varit föregångare då det gäller certifieringen av pälsfarmer i tio år och man har utvecklat metoder att mäta kvaliteten på pälsfarmer. Att följa i det finländska kvalitetssystemets fotspår är ett viktigt framsteg för den europeiska pälsnäringen.
 

WelFur bygger på opartisk forskning

WelFur ger europeiska pälsfarmer mätare och metoder att följa upp och dokumentera pälsdjurens välbefinnande och utveckling på de enskilda farmerna. WelFur är en vetenskaplig mätare för pälsdjurens välbefinnande som utvecklats av sju europeiska universitet. Systemet baseras på forskningsresultat, fakta och mätbara faktorer. Utgångspunkten för protokollen är mätmetoder som Welfare Quality-programmet utvecklat för nötkreatur, svin och fjäderfä.

Syftet med WelFur-programmet är att förbättra pälsdjurens välbefinnande på pälsfarmerna. Det finns många felaktiga uppfattningar om djurens välfärd ända upp på beslutsnivå. WelFur hjälper till att korrigera missuppfattningar och ger transparent information om pälsbranschen till konsumenterna”, berättar Marja Tiura, verksamhetsledare för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund. 

 

Finland är vägvisare för certifieringen

I Finland kommer WelFur att komplettera den finländska certifieringen som även i fortsättningen är ett centralt verktyg för intressebevakning och marknadsföring inom branschen.

”Med hjälp av WelFur-systemet säkrar man att det finländska certifieringssystemet även i framtiden är bäst i världen och att det stärker vår egen produktions försprång på marknaden. Det besvarar även det stora behovet att bevisa att pälsdjuren mår bra på pälsfarmerna”, säger Tiura.

De vanligaste frågorna om WelFur

Vad är WelFur? 
WelFur är en mätare av djurens välfärd som utvecklats av en internationell grupp forskare. Systemet används på pälsfarmer för utvärdering av rävars och minkars välbefinnande. Programmet har fyra principer för välfärd: god uppfödningsmiljö, god utfodring, rationellt beteende och god hälsa.     

 

Varför behöver vi WelFur, vi har ju en egen certifiering?
WelFur stöder och kompletterar det certifieringssystem som initierades i Finland redan år 2005, särskilt vad gäller kriterierna för djurens välfärd. WelFur integreras med finska certifieringssystemet, men vårt eget system kommer även i framtiden att vara ryggraden i utvärderingen.    
 

Stöder ProFur och Saga Furs implementeringen av WelFur? 
Ja. WelFur kompletterar det finska certifieringssystemet, och det innebär att vårt system förstärks ytterligare. Med WelFur kommer pälsfarmningens nivå att höjas i hela Europa – tillsammans är vi starkare som näringsgren.    

Vem genomför granskningarna och hur ofta?  
En utomstående ackrediterad auditör genomför granskningarna en gång om året. För auditeringarna i Finland svarar Luova Oy.  

När och i vilken utsträckning införs systemet?
Från och med början av år 2017 utvärderas rävar och minkar (WelFur-protokollet för finnsjubb är ännu inte klart) och granskningen sker småningom på alla farmer. Eftersom många detaljer i de praktiska rutinerna för WelFur-auditeringarna ännu måste lösas, kommer det första besöket att ske på ett mindre antal farmer. Därefter är det meningen att utvärderingarna ska genomföras på samtliga farmer.  

Ofta ställda frågor om pälsnäringen