DNV - ISO 9001 Quality System Certification

Mitä turkistutkimuksessa on tapahtunut vuonna 2017?

21.9.2017

Turkistutkimukselle vuosi 2017 on ollut kiireinen. Merkittäviä käynnissä olevia tutkimuksia ja niihin liittyviä hankkeita ovat muun muassa sinikettututkimus, WelFur-hyvinvointiprotokollien kehitystyö, useat ravinnekiertohankkeet ja turkistilan energiaomavaraisuutta edistävät hankkeet.

Sinikettututkimus sisältää useita eri hankkeita ja niitä on kuluvan vuoden aikana olleet muun muassa keväällä 2017 on valmistunut sinikettujen vedenkulutustutkimus, joka tuotti lisää tietoa sinikettujen talvikauden vedenkulutuksesta. Käynnissä on myös sinikettujen loppukasvatuksen valkuais- ja energiaruokinnan optimointiin tähtäävä projekti. Lisäksi tutkimuksessa on meneillään Maaseuturahaston rahoittama sinikettujen tulevaisuuden jalostusstrategioita simuloiva ja sinikettujen keinosiemennysteknologiaa kehittävä Kestävä turkiseläin -projekti. Käynnissä tämän lisäksi on MAKERA-rahoitteinen sinikettujen jalkaterveyden edistämishanke, Kestävät jalat. Hankkeen tavoitteena on kehittää sekä ruokinnallisia että eläinjalostuksen työkaluja sinikettujen jalkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Turkiselinkeino keskittyy edelleen turkiseläinten WelFur-hyvinvointiprotokollien kehitystyöhön. Suomessa painopiste on kettujen ja suomensupin protokollien kehitystyössä, kun taas minkkiprotokollan kehitys tapahtuu yhteistyössä tanskalaisten tutkijoiden kanssa.

Turkiselinkeinolla on parhaillaan meneillään myös useita ravinnekiertoa ja turkistilan energiaomavaraisuutta edistäviä hankkeita. Näistä merkittävimmät ovat EAKR-rahoitteinen Bioarvolanta-hanke, joka pyrkii tehostamaan sekä turkiseläinten ravinteiden talteenottoa että ravinteiden kaupallista hyödyntämistä. Lisäksi Maaseuturahaston rahoittamassa Turkisteho-hankkeessa keskitytään ravinnekierrätyksen ja energiantuotannon olemassa oleviin prosesseihin, joilla pyritään rakentamaan alueellisesti toimivia kokonaisuuksia. Hankkeen aikana tutkitaan myös muun muassa pyrolyysin soveltuvuutta turkiseläinten lannan käsittelyyn.

Ympäristötutkimuksen alueella turkiselinkeino jatkaa vuonna 2018 nyt meneillään olevia ravinnekierrätyksen hankkeita. Niiden lisäksi mukaan on tulossa uusia erityisesti turkistilan energiaomavaraisuuden parantamiseen tähtääviä tutkimusalueita kuten aurinkoenergian hyödyntäminen turkistuotannossa. Tavoitteena on myös edelleen kehittää biokaasun tuotantoprosesseja turkiseläinten lannasta.

Turkiselinkeino valmistelee parhaillaan, osana elinkeinon uutta kolmivuotisstrategiaa, uutta tutkimusstrategiaa. Strategiakauden tärkeimmät kehittämiskokonaisuudet liittyvät turkiseläinten ruokintanormiston uudistukseen, jalostusohjelman kehittämiseen, WelFur- ja FUREVA-terveyden huolto-ohjelmien kehitykseen sekä tuottajaneuvontakokonaisuuden uudistamiseen. Kehityskohteet kulkevat käsi kädessä turkiselinkeinon sertifiointiohjelman kehitystyön kanssa.

Kaikki turkiselinkeinon tutkimus tähtää sekä ympäristön että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kestäviin tuloksiin. Koska turkiseläinten kasvatus on liiketoimintaa, on kaikessa tutkimustoiminnassa keskeisenä tavoitteena edellisten lisäksi kehittää myös turkistuotannon taloudellista kannattavuutta.

 

Jussi Peura

Tutkimusjohtaja, ProFur