MITÄ TURKISTUTKIMUKSESSA ON TAPAHTUNUT VUONNA 2018?

22.11.2018
Vuosi 2018 on ollut tutkimuksen kannalta kiireinen. Useita tutkimushankkeita ollaan saatu päätökseen, mutta samaan aikaan uusia hankkeita on käynnistetty poikkeuksellisen nopeallakin aikataululla. Kaikki turkiselinkeinossa tehtävä tutkimus tähtää sekä ympäristön että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kestäviin tuloksiin. Koska turkiseläinten kasvatus on liiketoimintaa, on kaikessa tutkimustoiminnassa keskeisenä tavoitteena edellisten lisäksi kehittää myös turkistuotannon taloudellista kannattavuutta.

Kuluneena vuonna erityisesti sinikettututkimuksen kentällä on tapahtunut paljon. Helsingin yliopistosta valmistui kevään aikana kolme pro gradu -tutkielmaa, joista yksi käsitteli pentukestävyyttä, toinen minkkien painon periytyvyyttä ja kolmas rehuhyötysuhdetta ja painoindeksiä. Painoindeksi on sittemmin viety pikavauhdilla osaksi alan sertifiointijärjestelmää ja siihen liittyvät sertifiointimittaukset alkoivat lokakuun 2018 lopussa. Tämän lisäksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on juuri valmistumassa diplomityö, jossa on simuloitu Kaustisten turkisrehun ja sen ympärillä olevien turkistilojen aurinkoenergian tuotantopotentiaalia ja aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia. 

Tutkielmien lisäksi käynnissä oleva MAKERA- ja STKL-rahoitteinen sinikettujen jalkaterveyden edistämishanke, Kestävät jalat,etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on kehittää sekä ruokintaa että eläinjalostuksen työkaluja sinikettujen jalkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Turkistiloilta kerätään parhaillaan noin3 000:nen tuotantoeläimen mittausaineistoa jalkarakenteesta. Aineistoa päästään analysoimaan tarkemmin vuonna 2019. 

Turkiselinkeinossa keskitytään edelleen turkiseläinten WelFur-hyvinvointiprotokollien kehitystyöhön. Suomessa painopiste on kettujen ja suomensupin protokollien kehitystyössä, kun taas minkkiprotokollan kehitys tapahtuu yhteistyössä tanskalaisten tutkijoiden kanssa. Kuluneena vuonna suomensupin Welfur-protokollaprojekti on edennyt vauhdilla. Projekti huipentuu vuoden 2019 aikana kaikkien suomalaisten supitilojen Welfur-auditointiin.

LUKE:n ja Kalajoen kaupungin toteuttama ja EAKR:n turkiselinkeinon rahoituksella toteutettu Bioarvolanta -hanke päättyi keväällä 2018 ja sen loppuraportti tulee ulos lähiaikoina. Hankkeen tarkoitus oli tehostaa sekä turkiseläinten ravinteiden talteenottoa että ravinteiden kaupallista hyödyntämistä.

Lisäksi Maaseuturahaston rahoittamassa Turkisteho-hankkeessa keskitytään energiantuotannon ja ravinnekierrätyksen olemassa oleviin prosesseihin, joilla pyritään kehittämään alueellisesti toimivia kokonaisuuksia. Hankkeessa tutkitaan lisäksi muun muassa pyrolyysin soveltuvuutta turkiseläinten lannan käsittelyyn. Tässäkin hankkeessa lopullisena tavoitteena on luoda alueellisia turkiseläinten lannan käsittelykokonaisuuksia, jotka olisivat sekä taloudellisesti kannattavia että ympäristön kannalta kestäviä.

 

Jussi Peura
Tutkimusjohtaja, ProFur