ProFur lunastaa Baltic Sea Action Groupille tekemänsä sitoumuksen pala kerrallaan

17.9.2018
Vuoden 2017 joulukuussa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ProFur teki Itämeri-sitoumuksen Itämeren hyvinvointia edistävälle Baltic Sea Action Groupille. Sitoumuksen tavoitteena on kehittää fosforipitoisen tuotantoeläinten lannan käsittelymenetelmiä sekä käynnistää tutkimushankkeita yhteistyössä erilaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Sitoumuksen keskiössä on turkiseläinten lanta, sillä se sisältää huomattavan määrän fosforia, joka vaikuttaa viljeltävään maaperään merkittävästi. Sen puute aiheuttaa viljeltävissä kasveissa heikkoa kasvua, väripoikkeamia ja heikentää juurten kasvua. Toisaalta liiallinen fosfori ja typpi ovat pääsyitä Itämeren rehevöitymiseen.

Turkiseläinten lanta on hyvin fosforipitoista ja Itämeren hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että fosfori saataisiin pois kuormittamasta vesistöjä. ProFurin tekemä sitoumus on merkittävä, sillä sen toteutumisella tulee varmasti olemaan konkreettisia vaikutuksia Itämeren tilaan”, Baltic Sea Action Groupin Senior Advisor Riku Venhola sanoo.

Sitoumus konkretisoituu

ProFurin tekemän nelikohtaisen sitoumuksen käytännön toimenpiteet ovat edenneet tähän mennessä suunnitelmien mukaan. Sitoumuksen ensimmäinen kohta keskittyy elinkeinoon liittyvien kompostointiosuuskuntien harmonisointiin, joka on aikataulutettu toteutettavaksi vuonna 2019.

Sitoumuksen toinen kohta tavoittelee vuosien 2018-2020 aikana toteutettavia koulutuksia, joiden painopisteenä on turkistuotannon ympäristövaikutuksien vähentäminen ravinteiden osalta sekä Itämeren, vesistöjen ja ilmaston suojelutietouden lisääminen.

Kesällä 2018 järjestettiin turkiseläinten kasvattajille ja alan sidosryhmille suunnattu Turkisalan ympäristöpäivä -seminaaritilaisuus, jossa käytiin laajasti läpi turkistilan ympäristöasioita, sekä niihin vaikuttavia tutkimuksia ja toimenpiteitä. Vuoden 2018 aikana tulemme tämän lisäksi toimittamaan turkiseläinten kasvattajille valmistumaisillaan olevan Maa- ja Metsätalouministeriön laatiman turkistilan ympäristönsuojeluohjeen”, ProFurin tutkimusjohtaja Jussi Peura kartoittaa elinkeinossa tehtyjä toimenpiteitä.

Bioarvolannassa ja typensidonnassa on runsaasti potentiaalia – niin tutkimuksellisesti kuin kaupallisestikin

Sitoumuksen kolmantena tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa turkiseläinten lantaa ja sen ravintoaineita. Bioarvolanta on ainutlaatuinen materiaaliyhdistelmä, joka on kehitetty turkislannasta, biohiilestä ja turpeesta. Materiaaliyhdistelmänä se on ainutlaatuinen, sillä se tarjoaa ravinnerikkaan ja käytännöllisen kasvualustan viljeltäville kasveille.

Turkiselinkeinon kanavoiman Bioarvolanta -hankkeen tuloksena uusien lannoitetuotteiden markkinoille saattaminen tapahtuisi viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda markkinointiyritys, joka tulisi jatkamaan ja jatkokehittämään hankkeen aikana käynnistettyä työtä.

”Alkukesästä 2018 järjestettiin Bioarvolanta -hankkeen loppuseminaari ja sen loppuraportti valmistuu syyskuun lopussa. Loppuraportista ja hankkeen tuloksista tullaan tiedottamaan laajasti turkiselinkeinon sisällä – tulokset ovat lupaavia”, Peura valottaa.

ProFurin BSAG:lle tekemän sitoumuksen neljäntenä tavoitteena on selvittää kasvattaako turkiseläinten ruokinnassa käytetty zeoliitti typen sitoutumista ja vähentääkö se typen päästöjä. Aihetta on alettu selvittää Turkisteho-hankkeessa, jonka tavoitteena on maksimoida typpisitoutuminen testaten eri määriä zeoliittia rehun kuiva-aineen joukossa.

Turkisteho-hanke etenee hyvin ja se on tuottanut runsaasti uutta ja mielenkiintoista tietoa typensidonnasta turkistiloilla, sekä fosforin tehokkaammasta hyödyntämisestä. Hanke keskittyy tällä hetkellä erityisesti alueellisten kokonaisratkaisujen suunnitteluun, niiden ympäristövaikutuksiin ja kannattavuuteen”, tutkimusjohtaja Peura toteaa.